นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
084-5796663
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918
นายจักรกริช ระวิวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
083-9518484

นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918