นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
084-5796663
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-0387530
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808
นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
089-4394470
นางสาวปัทมพร คำมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-9536567
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวนิตยา เสลา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
085-8755255
นางเฌนิศา บุญวัฒนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
087-2043138
นางสาวศิริพร สิทธิทูล
ลูกจ้างธุรการ
084-8954559
 

นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808