นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
084-5796663

นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาของรัฐ
นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาของเอกชน
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจเร เตห่าน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรุ่ง สุริยกานต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไตรภพ แก้ววิเชียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเศกสรร ภัทรานุรักษ์โยธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

   

นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูลและสารสนเทศคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2