นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
084-5796663
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาร์ต
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-7070401
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7075626
นายจรูญ จูอ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
089-7070400
นางนิรชา แจ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-0374626
นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-4517024
นางสาววารี กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-0405715
นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-2846748
นางสาวเบญจา ทัศจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-9483858
นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
087-7412993
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
086-2108334
นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์
ลูกจ้างธุรการ
083-9625771
   
   

นายอภิชิต ประสมทอง
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7075626